• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
เขียนโดย Super User

วิสัยทัศน์ (Vision)

                    โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์มุ่งจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมารฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 พันธกิจ (Mission)

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาวะและสุนทรียภาพ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.  พัฒนาให้ครูและส่งเสริมผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5.  พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น ได้มาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

 1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาวะและสุนทรียภาพ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.  ครูและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 4.  สถานศึกษามีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5.  ผลการพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น ได้มาตรฐานการศึกษา