• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
เขียนโดย Super User

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง  25   หมู่ 12  บ้านสันติสุข  ตำบลท่าช้างคล้อง   อำเภอผาขาว  จังหวัด  เลย  42240 โทร 042-818-074, แฟกซ์ 042-818-075, E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://www.santischool.ac.th

การก่อตั้ง

          ในปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านตำบลโนนปอแดง ตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง มีแนวคิดในการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน แต่ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับที่จัดตั้ง

          ในปี พ.ศ. 2521สภาตำบลท่าช้างคล้องได้มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพวยเด้ง ซึ่งเดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์ให้โรงเรียน ประมาณ 150 ไร่ และชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์ แรงงานปรับสถานที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ขนาด 2 ห้องเรียน หลังจากนั้นสภาตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง ได้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลท่าช้างคล้อง

          ในปี  พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ทำการเปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2522 และในปีนี้ นายประสิทธิ์ พจนธารี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขอบริจาคที่ดินเพิ่ม รวมเนื้อที่ทั้งหมด 216  ไร่  40 ตารางวา 

         ปัจจุบันมี นายกมล เสนานุช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 ปรัชญาของโรงเรียน     

"สุสิกโข   ลภเตปัญญํ      ผู้ศึกษาดี   ย่อมมีปัญญา"

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

" หมั่นศึกษา  พัฒนาสร้างตน   ช่วยสังคมทุกเมื่อ "

 

สีประจำโรงเรียน

เทา-แดง